Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola po celý rok plnila úkoly, pro které byla zřízena. Pracovali jsme podle plánu práce jak v ZŠ, tak ve ŠD. Výchovná i vzdělávací činnost je na dobré úrovni, což dokazují výsledky žáků. Na škole jsme nezjistili žádný případ šikany mezi žáky ani zneužívání návykových látek. I v příštích letech chceme dětem nabídnout činnost v zájmových kroužcích na škole. Nadále se budeme zúčastňovat výtvarných, vědomostních i sportovních soutěží, budeme spolupracovat s dalšími subjekty v obci i s okolními školami. Budeme pro žáky připravovat další aktivity jak ke sportovnímu, tak kulturnímu vyžití.

Snažíme se zabezpečit bezproblémový přechod žáků na 2. stupeň ZŠ v Klatovech. Naši žáci na 2. stupni dosahují dobrých výsledků. Většinou si známky nezhorší, někdy se dokonce zlepší.

Školní rok byl slavnostně ukončen 28. června 2013, kdy bylo žákům rozdáno vysvědčení, diplomy a pochvalné listy.

Výroční zpráva 2012-2013

Podobné příspěvky