Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng

plakat_eu_web

ovoce-zelenina-do-skol-png-pagespeed-ce-bidrhrvqkm

logo

Zápis do ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, p.o. na základě ustanovení § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s obcí Běšiny, oznamuje, že

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve

čtvrtek 04.04.2024 v době od 13:30 – 16:30 hod

v 1. patře budovy ZŠ č.p. 2.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijímání žáků
Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu, v příslušném školském obvodu.

Zápis se bude konat prezenční formou, žádoucí je osobní přítomnost dětí pro posouzení školní zralosti.

Formální část zápisu – v průběhu této části zápisu zákonný zástupce písemně požádá o přijetí dítěte, dále uvede dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

  •  jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince míst pobytu žáka),
  •  označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
  • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

  • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
  • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
  •  údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Vlastní zápis – probíhá za přítomnosti dítěte a jeho zákonného zástupce formou rozhovoru s pedagogem (cca 10 – 15 minut). Na několika herních stanovištích bude při různých aktivitách sledována vyzrálost dítěte (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, číselná řada, větší – menší, apod.).

Potřebné dokumenty
Žádost o přijetí (ke stažení na web, lze vyplnit na místě),
rodný list dítěte,
občanský průkaz zákonného zástupce,
rozhodnutí o svěření do péče (v případě pěstounů),
rozhodnutí o povolení odkladu (pokud byl v loňském roce udělen).

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem na vývěsce u vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy během několika dnů po zápisu (nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů od zápisu).

Žádost o odklad povinné školní docházky
V souladu s § 37 Školského zákona při zápisu do 1. ročníku základní škola informuje, že zákonný zástupce dítěte má možnost zažádat o odklad povinné školní docházky.

K této žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a lékaře.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Mgr. Zdeňka Žatková, ředitelka školy

Zápis do ZŠ